Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Този Договор се прилага за всички сделки, сключени с всеки от Потребителите, които пазаруват в онлайн магазина на фирма „Дерсион” ООД чрез интернет сайт www.dersiyon.com

Моля запознайте се с условията на този Договор, преди да направите Вашата поръчка.

С подаването на поръчката за пазаруване в Онлайн магазина на „Дерсион” ООД Вие декларирате, че сте се съгласили и сте приели условията на този Договор, които са публикувани на интернет сайта на фирмата www.dersiyon.com

„Дерсион” ООД  си запазва правото, да променя този Договор. В тези случаи, отношенията между Потребителят и „Дерсион” ООД  се уреждат съобразно Договора действащ към момента на подаване на поръчката. Клаузите на Договора за пазаруване в онлайн магазина са съобразени с българското законодателство и споровете във връзка с отношенията, които те регламентират са под юрисдикцията на българските съдилища.

І. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

За целите на този договр в него се ползват следните определения.

„Онлайн магазин” – интернет сайтът www.dersiyon.com собственост на фирма Дерсион ООД, който служи за виртуална платформа за предлагане и продажба на стоки. Всички Стоки предлагани в Онлайн магазина са показани чрез изображение и описание на основните характеристики.

„Договор” – настоящия договор за покупко-продажба от разстояние сключен между Доставчика и Потребител.

”Доставчик” – фирма „Дерсион” ООД, със седалище и адрес на управление гр Варна ул Д-р Басанович 7, Булстат BG 148 009 298 представлявано от Селями Али в качеството си на продавач на стоките от Онлайн магазина.

”Потребител” –  е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в Република България и се е съгласило с  условията на този договор във връзка със заявяването и закупуването на Стоки предлагани в Онлайн магазина.

”Стока” – стока/стоки, предлагани за покупка в Онлайн магазина.

„Поръчка” – е направената от Потребителя заявка за покупка на една или повече стоки от Онлайн магазина

”Авансово плащане” – начин на заплащане на поръчаната от Потребителя стока, чрез превеждане на парични средства по сметка на „Дерсион” ООД, преди получаването на поръчаната стока.

”Дистанционна търговия” - продажба от разстояние, при която от датата на отправяне на предложението за продажба до подаване на поръчката и сключването на Договора, включително за времето на сключването на договора, Търговеца и Потребителя не са във физически контакт помежду си.

”Доставка” – физическото предаване на поръчаната стока на поръчалият ги Потребител.

„Куриер” – е юридическо лице, което физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес

”Наложен платеж” – начин на плащане, при който Потребителят заплаща поръчаната от него Стока, в момента на доставката, като предава дължимата сумата на лицето приносител.

ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 1. Настоящият Договор е за продажба от разстояние на стоки, предлагани в Онлайн магазина на „Дерсион” ООД. Доставчикът  в качеството му на продавач продава, а Потребителите се съгласяват да купят Стоките описани в направената от тях Поръчка.


III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 1. Всички цени на стоките предложени за прдажба в Онлайн магазина са с включен ДДС. Доставчикът посочва общата стойност на Поръчката преди сключването на Договора.
 2. Цената на доставката не е включена в цената на Стоката и е указана отделно в Онлайн магазина на интернет адрес ?????
 3. Промоции и цени, които са обявени в Онлайн магазина се отнасят за всички Потребители и за всички Стоки от един вид.
 4. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключеният с Потебителя Договор.
 5. Потребителят може да заплати за стоката с наложен платеж при доставката, авансово по банков път или по друг начин договорен между Потребителя и Доставчика.

IV.   УСЛОВИЯ И СРОК НА ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ

 1. Стоките поръчани от Потребителя се доставят до посочен от него адрес с куриерска фирма Рапидо АД  или Спиди АД според стандартните условия за доставка тези фирми, като обичайните часове за доставка са между 09 и 17,30 часа, а в неделя и на официални празници доставки на се извършват.
 2. Цената на доставката е посочена на интернет адрес ??????
 3. Срокът за доставка на Стоките е от 2 до 15 работни дни в зависимост от скалдовата наличност.

V. ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКИ

 1. Доставчикът приема поръчки за доставка на стоки оферирани в Онлайн магазина, до всеки посочен действителен адрес в Република България. Ако посоченият адрес за доставка не съществува като официален административен, Доставчикът  няма да обработва направената поръчка и да извърши свързаната с нея доставка. В този случай, предварително заплатените суми ще бъдат преведени обратно по банкова сметка, посочена от Потребителя.
 2. Потребителят получава съобщение за приетата Поръчка на указан от него в регистрацонната форма или по друг начин / скайп, телефон / имейл адрес. Изпратеното потвърждение е доказателство за приемането на Поръчката за изпълнение от Доставчика и съществуването на правно обвързващ договор между Доставчика и Потребителя.
 3. Доставчикът и Потребителят може да използват и други средства за комуникация  (телефон, имейл, скайп) за сключване на Договор, като в тези случаи Доставчикът изпраща информацията от Поръчката в писмен вид на имейл посочен от Потребителя.
 4. Поръчки в Онлайн магазина могат да се правят 24 часа в в денонощие и 7 дни в седмицата. Работното време на операторите на Онлайн магазина е 09,00 до 18,00 часа от понеделник до петък и 09,00 до 13,00 часа в събота. Неделя е почивен ден

VI.   ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

 1. Разглеждането на Онлайн магазин е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.
 2. За извършване на покупки от Онлайн магазина Потребителя трябва да се регистрира или директно да въведе данните необходими за реализиране на покупко-продажбата в следните стъпки:

a. регистриране в Онлайн магазина, ако Потребителят няма регистрация и желае сключването на договора за покупко-продажба да бъде посредством създаване на такава. Регистрацията не е задължителна.

б. избиране на една или повече от предлаганите стоки на Онлайн магазина и добавянето им в списък със Стоки за покупка.

в. ако Потребителят желае да направи Поръчка без регистрация, е необходимо да въведе данните си в стъпка 2 от формата за Поръчки 

г. избор на метод за плащане.

д. потвърждение на Поръчката.

 1. При потвърждаване на Поръчката Потребителя декларира, че е запознат с общите условия на Договора, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
 2. Доставчикът не носи отговорност за неправомерна или ненавременна промяна на контактния електронен адрес на Потребителя. 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 1. Потребителят има право да извършва регистрация и създаване на профил, да получава информация за стоките, техните цени и условия за доставка и да сключва договор за покупко-продажба от разстояние чрез интерфейса на Онлайн магазина.
 2.  Потребителят има право да заяви за покупка, която и да било от стоката оферирани в Онлайн магазина за времето през което, тази оферта е активна.
 3. Потребителят се задължава да получи Стоката.
 4. Потребителят се задължава да заплати цената на Стоката на Доставчика по един от указаните в този Договор начини.
 5. При извършване на регистрацията или попълването на данни за покупко-продажба без регистрация, Потребителят се задължава да предостави верни данни както и своевременно да ги актуализира в случай на промяна.
 6. Потребителят се задължава да пази паролата си за достъп да своя акаунт в Онлайн магазина и носи пълната отговорност за всички действия, които се извършват него или трето лице чрез използването и.
 7. Потребителят се задължава:

а) да не се намесва във функционирането на системата на Онлайн магазина.

б) да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител

в) да не осъществява достъп извън предоставения му

г) да не възпрепятства други Потребители да използват магазина.
д) да не извлича чрез технически средства или по друг начин информационни ресурси принадлежащи към базите данни разположени в Онлайн магазина освен с изричното писменно разрешение на Доставчика.
е) да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява.

 1. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя по настоящия Договор.
 2. Потребителят носи пълната отговорност за въведените от него данни, мнения и коментари в Онлайн магазина.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

 1. Доставчикът се задължава да достави Стоките поръчани от Потребителя при условията за доставка посочени в този Договор.
 2. Доставчикът  се задължава да прехвърли собствеността на поръчаната от Потребителя Стока след нейното заплащане.
 3. При нелоялно търговско поведение от страна на Потребителя, водещо до необосновани разходи за Доставчика, Доставчикът има правото да прекрати регистрацията на Потребителя в Онлайн магазина и/или да откаже да изпълнява негови или на свързани с него лица Поръчки.
 4. Ако Доставчикът не може да изпълни Договора, поради това, че не разполага с поръчаните Стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него до този момент суми по тази Поръчка в срок до 14 работни дни от датата на получаването и.
 5. В случаите на точка 4 от тази глава Доставчикът има право да достави на Потребителя други Стоки, но само след изричното му съгласие, като Доставчикът се задължава да изпрати новата Поръчка на имейл адреса на Потребителя.
 6. Ако Потребителя не осигури достъп и условия за предаване на Стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на куриерската фирма, ако е избрал тази опция, Доставчикът се освобождава от задължението да изпълни Поръчката.
 7. В случай на отказ от страна на Потребителя за заплащане на стока, поръчана чрез куриер с наложен платеж, то Потребителят следва да заплати на Доставчика всички разходи, начислени от куриера за доставка и връщане на съответната Стока до адреса на Доставчика.
 8. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до Онлайн магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на Поръчките при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет или проблеми с достъп до Интернет.
 9. Доставчикът не носи отговорност за вреди причинени върху софтуера, хардуера, телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси търсени, заредни или използвани по какъвто и да е било начин посредством Онлайн магазина.

IX. РЕКЛАМАЦИИ И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

 1. Ако получената от Потребителя Стока е с дефект, не отговаря на описанието в направената Поръчка или има друг проблем по вина на Доставчика, Потребителят има право на рекламация.
 2. При предявяване на рекламацията на Стока, Потребителят може да избере от следните възможности:

- възстановяване на платената сума

- замяна на Стоката със същата без дефекти

- замяна за друга Стока на същата стойност

- за отбив от цената

- за безплатно извършване на ремонт

 1. При предявяване на рекламация Потребителят се задължава да върне Стоката на Доставчика в ненарушен търговски вид както и да приложи описание на дефекта или проблема причина за рекламацията. Рекламацията се предявява писмено, пред Доставчика, на следния адрес ???? @dersiyon.com или по пощата на 9000 гр. Варна ул Д-р Басанович 7. Връщането на Стоката, разходите по замяната или възстановяването на заплатената от Потребителя сума са за сметка на Доставчика.
 2. Всеки Потребител, без да излага мотиви, може да се откаже от Договора в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на Стоките от Потребителя (или приемане на Стоките от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя при договора за продажба). Потребителят попълва  формуляр за упражняване на правото на отказ съгласно Приложение 6, който е приложен в края на на условията на Договора и го изпраща на Доставчика, като Доставчикът се задължава да изпрати на Потребителя потвърждение след получаването му. Потребителят е длъжен в 14-дневен срок считано от датата, на която е уведомил Доставчика за решението си да се откаже от Договора да върне Стоката на Доставчика в ненарушен търговски вид на адрес 9000 гр. Варна ул Д-р Басанович 7.  В този случай Потребителят не дължи на Доставчика каквито и да е било обезщетения и неустойки.Транспортните разходи за връщането на Стоката са за сметка на Потребителя.
 3. В случай, че Потребителят упражни правото си на отказ по точка 4 от тази глава Доставчикът е задължен да възстанови в пълен размер платената от Потребителя сума за Стоката / без цената на доставката / не по-късно от 14 / четиринадесет / дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от Договора съгласно чл. 52 от ЗЗП. Доставчикът може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи Стоката съгласно чл. 54 ал. 4 от ЗЗП.
 4. Точка 4 от тази глава не се прилага в случаите, когато се касае за стока изработена съгласно изискванията на клиента или по негова индивидуална поръчка / чл. 57 ал. 3 от ЗЗП /

X.   ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Доставчикът събира, обработва и ползва личните данни на своите Потребители с оглед нуждите на Онлайн магазина, като същевремнно има задължението да ги пази в тайна, да не ги използва за други цели, нито да ги предоставя на трети лица, с изключение на партньорски фирми (куриерски служби и др.), пряко ангажирани в процеса на обслужване на клиентите и изпълнение на Поръчките. На партньорски фирми (куриерски служби и др.) се предоставя единствено частта от информацията за Потребителите, непосредствено необходима за извършване на съответната дейност по изпълнение на Поръчките.
 2. Използвайки Онлайн магазина, Потребителят изрично се съгласява личните му данни да бъдат събирани и обработвани от Доставчика. Потребителят също така декларира, че е бил информиран за типа лични данни, които се събират и обработват, за целите, за които ще бъдат използвани, както и за неговите права за достъп до тях.
 3.  Потребителите могат да поръчват Стоки като предоставят информацията, необходима за изпълнение на Поръчката им доброволно в Онлайн магазина или чрез други начини за комуникация - телефон, имейл, скайп и други.
 4. Личните данни, предоставяни от клиентите, се използват с цел обслужване на клиента, а именно:

а. потвърждаване и изпълнение на Поръчки (при необходимост)

б. обработка на рекламации

в. информиране за възникнали промени в изпълнението на Поръчки

г. данните, предоставени от Потребителя, не се използват за рекламни цели освен ако Потребителя изрично не е пожелал това. Желанието за използване на данните с рекламана цел подлежи на промяна във всеки един момент при желание от страна на клиента.

 1. Доставчикът  ще запази личните данни на Потребителя, колкото е необходимо за предоставяне на услугите на Онлайн магазина, докато законът изисква това или докато Потребителят желае. След това личните данни ще бъдат изтрити.
 2. Потребителите могат да променят или изтриват подадените данни директно чрез своя акаунт в Онлайн Магазина.
 3. От съобръженя за сигурност, Доставчикът предоставя на Потребителя въведените от тях лични данни в случай на поискване или във връзка с обслужването им, само на имейл адреса, който са подали при регистрация или реализиране на покупко-продажба без регистрация.

ХI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 1. Цялата информация в т.ч. снимки и описания на артикули, публикувана в Онлайн магазина е собственост на Доставчика. Забранява се копирането на текстове и снимки от Онлайн магазина и поставянето им в други интернет сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие от Доставчика, като в този случай задължително трябва да се цитира източникът посредством следният текст: „Източник: Онлайн магазин за пердета и завеси www.dersiyon.com”, като този текст следва да бъде линк към www.dersiyon.com
 2. Доставчикът дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към Онлайн магазин www.dersiyon.com
 3. Доставчикът може да публикува в Онлайн магазина материали на трети страни с разрешение на притежателите им, когато такова се изисква.
 4. Фактът, че Доставчикът предоставя връзка към друга електронна страница, публикувайки рекламен банер или друг вид реклама или предлага възможност на Потребителите да взаимодействат или да предоставят лична информация на трета страна, не е гаранция, нито знак за принадлежност на Доставчикът към въпросната трета страна и не следва да бъде разглеждан като съглашение с намиращите се на тези страници политики и практики за конфиденциалност и информационна сигурност.
 5. Снимките, с които се представят стоките в Онлайн магазина на Доставчика, представят възможно най-точно цветовете на Стоката. Доставчикът не носи отговорност за неточно възпроизвеждане на цветовете в следствие на индивидуални настройки и техническите параметри на мониторите, дисплеите, компютърните системи и техническите устройсва, използвани за достъп до Онлайн магазина.
 6. Доставчикът не носи отговорност за разлика в рамките на допустимото между цвета, с който е представена Стоката на снимката в Онлайн магазина и този на реално доставената съгласно сключения Договор за покупко-продажба, както и за разлика в нюанса на цвета на една и съща Стока произведена в различни периоди от време или от различни партиди. 
 7. Доставчикът си запазва правото едностранно да променя или допълва този Договор, като всяко изменение или допълнение ще има действие спрямо Потребителя само след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Потребителят не възрази в предоставения му 14 дневен срок.
 8. Страните се съгласяват и декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящия Договор се окажат недействителна/и, това няма да доведе до недействителност на целия Договор или на други негови клаузи. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената търговска практика.
 9. По всички неуредени от настоящия Договор въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и по специално тези на Закона за защита на потребителите, Закона за задълженията и договорите и Закона за електронната търговия.
 10. Неразделна част от Договора е Приложение № 6 към Закона за защита на потребителите (информация относно упражняване правото на отказ от Договора), публикувано на сайта на Доставчика.

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4

(Ново - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

- До “Дерсион" ООД,  ЕИК 148009298, със седалище и адрес на управление гр. Варна ул."Д-р Басанович" 7 представлявано от управителя Селями Али:

- С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки .............................................. / за предоставяне на следната услуга.....................................

- Поръчано на .............................   получено на....................................

- Име на потребителя ...........................................................................

- Адрес на потребителя ........................................................................

- Подпис на потребителя  .................................... (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

- Дата..............................................