Връщане на стока

Всеки Потребител, без да излага мотиви, може да се откаже от Договора в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на Стоките от Потребителя (или приемане на Стоките от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя при договора за продажба). Потребителят попълва  формуляр за упражняване на правото на отказ съгласно Приложение 6, който е приложен към условията на Договора и го изпраща на Доставчика, като Доставчикът се задължава да изпрати на Потребителя потвърждение след получаването му. Потребителят е длъжен в 14-дневен срок считано от датата, на която е уведомил Доставчика за решението си да се откаже от Договора да върне Стоката на Доставчика в ненарушен търговски вид на адрес 9000 гр. Варна ул Д-р Басанович 7.  В този случай Потребителят не дължи на Доставчика каквито и да е било обезщетения и неустойки.Транспортните разходи за връщането на Стоката са за сметка на Потребителя.

В случай, че Потребителят упражни правото си на отказ, Доставчикът е задължен да възстанови в пълен размер платената от Потребителя сума за Стоката / без цената на доставката / не по-късно от 14 / четиринадесет / дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от Договора съгласно чл. 52 от ЗЗП. Доставчикът може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи Стоката съгласно чл. 54 ал. 4 от ЗЗП.

Възстановяване на суми при отказ от Договора не се прилага в случаите, когато се касае за Стока изработена съгласно изискванията на клиента или по негова индивидуална поръчка / чл. 55 ал.2 т.3 от ЗЗП /

Ако получената от Потребителя Стока е с дефект, не отговаря на описанието в направената Поръчка или има друг проблем по вина на Доставчика, Потребителят има право на рекламация. При предявяване на рекламацията на Стока, Потребителят може да избере от следните възможности:

1. Възстановяване на платената сума.

2. Замяна на Стоката.

3. Замяна за друга Стока на същата стойност.

4. Отбив от цената.

5. Безплатно извършване на ремонт.

При предявяване на рекламация Потребителят се задължава да върне Стоката на Доставчика в ненарушен търговски вид както и задължително да приложи документ, на който се основава претенцията. Рекламацията се предявява писмено, пред Доставчика, на следния адрес office@dersiyon.com или по пощата на 9000 гр. Варна ул Д-р Басанович 7. Връщането на Стоката, разходите по замяната или възстановяването на заплатената от Потребителя сума са за сметка на Доставчика.